Zincirler
1 No Barlı Figaro 2 No Barlı Figaro
3 No Barlı Figaro 4 No Barlı Figaro
5 No Barlı Figaro 30 Taşlı Forsa
40 Taşlı Forsa 50-60-80-100-120 Taşlı Forsa
Doch 40 Doch 50
Doch 65 Doch 70
Doch 80 Doch 140
Doch 150 Figaro 30
Figaro 50 Figaro 80
Figaro 100 Figaro 120
Gurmet 30 Gurmet 40
Gurmet 50 Gurmet 60
Gurmet 80-100-120-140-160 Top Zincir 1.00mm
 
Top Zincir 1.20-1.50-1.80-2.50-3.00-4.00-5.00mm  
 
 
   
H.I.Y. Agency +90 533 482 36 56